Director: Makoto Hanafusa
Writer: Takashi Yamazaki

Cast:

Takeru Satoh - Ryuka/Hero
Kasumi Arimura - Bianca
Haru - Flora
Kentaro Sakaguchi - Henri
Takayuki Yamada - Papas

Notes: